ТӨСВИЙН ил тод БАЙДАЛ

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээний мэдээлэл

 • 2015-2018

 • 2017-2018

 • 2010-2015

 • 2015-2016

 • 2012-2013

 • 2009-2011

 • 2013-2014

 • 2011-2013

 • 2011-2013

 • 2012-2013

 • 2010-2011

 • 2010

 • 2010

Монгол Улсын улс төр, нийгэм, эдийн засгийн төв,  нийт хүн амын бараг тэн хагас оршин суудаг нийслэл Улаанбаатар хотын төсвийн хэмжээ тасралтгүй өсч байна. Ихэнх нь татварын орлогоос бүрддэг нийслэлийн төсвийн орлого их наяд төгрөгт дөхөж байгаа ч үлэмж хэсгийг улсын төсөвт татаж авдаг нь УИХ-ын чуулган дээр төсвийн хэлэлцүүлгийн үеэр ширүүн маргаан дэгдээсэн хэвээр. Гэхдээ түүнээс илүүг салбарын төсвийн ерөнхийлөн захирагчдаас нийслэлийн нутаг дэвсгэр дэх цэцэрлэг, сургууль, эрүүл мэндийн зэрэг төсвийн байгууллагуудад тусгай зориулалтын шилжүүлгээр хуваарилдаг билээ.

Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалт мөн адил өсч байгаа. Харин иргэдийн саналыг авч төлөвлөдөг орон нутгийн хөгжлийн сангийн хэмжээ нь нийт хөрөнгө оруулалтын арван хувиас хэтэрдэггүй. Үүний зэрэгцээ Монгол Улсын нэгдсэн төсөв, түүний дотор салбарын төсөв, гадаад дотоодын төсөл, хөтөлбөр, зээл тусламжаас нийслэлийн нутаг дэвсгэрт ихээхэн хөрөнгө оруулж, зарцуулж байгааг тооцож байх шаардлагатай. 


2020.

Нийслэлийн төсвийн нийт орлого – 915,3 тэрбум төгрөг, үүнээс татварын орлого – 747,9 тэрбум төгрөг бөгөөд улсын төсөвт шилжүүлэх нь 319,3 тэрбум төгрөг

Нийт зарлага – 775,1 тэрбум, үүнээс тусгай зориулалтын шилжүүлгээр сургуулийн өмнөх боловсрол, ерөнхий боловсрол, эрүүл мэндийн анхан шатны үйлчилгээнд – 494,3 тэрбум төгрөг, нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчдын зарцуулах төсвийн хэмжээ – 348,9 тэрбум төгрөг.

Нийт хөрөнгө оруулалт – 309,9 тэрбум төгрөг, үүнээс авто замын сангийн хөрөнгөөр 60,6  тэрбум төгрөг, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр  – 27,2 тэрбум төгрөг.

Онцлох зарцуулалт


2019. 

Нийслэлийн төсвийн нийт орлого – 796,2 тэрбум төгрөг, үүнээс татварын орлого – 628,5 тэрбум бөгөөд улсын төсөвт шилжүүлэх – 289,1 тэрбум төгрөг

Нийт зарлага – 635,5 тэрбум төгрөг, үүнээс төсвийн зарлага (тусгай зориулалтын шилжүүлгээр сургуулийн өмнөх боловсрол, ерөнхий боловсрол, эрүүл мэндийн анхан шатны үйлчилгээ) – 398,3 тэрбум, нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчдын зарцуулах төсвийн хэмжээ – 302,2 тэрбум төгрөг

Нийслэлийн нийт хөрөнгө оруулалт – 259,2 тэрбум, үүнээс авто замын сангийн хөрөнгөөр 37,6 тэрбум төгрөг, орон нутгийн хөгжлийн сан – 26,5 тэрбум төгрөг

Онцлох зарцуулалт

Нийслэлийн төсвөөс томилолт, зочны зардалд 3,455 тэрбум төгрөг зарцуулсны 2,494 сая төгрөг нь гадаад албан томилолт байна. Зочин төлөөлөгч хүлээн авахад 872,6 сая төгрөгийг төсөвлөж 909,1 сая төгрөг буюу хэтрүүлэн зарцуулжээ.

Дэлгэрэнгүй


2018. 

Нийслэлийн төсвийн нийт орлого – 647,2 тэрбум төгрөг. Үүнээс ихэнх нь буюу 565,3 тэрбум төгрөг татварын орлого бөгөөд улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлого – 208,5 тэрбум төгрөг.

Хотын нийт зарлага – 636,3 тэрбум, үүнээс тусгай зориулалтын шилжүүлгээр сургуулийн өмнөх боловсрол, ерөнхий боловсрол, эрүүл мэндийн анхан шатны үйлчилгээнд  398,3 тэрбум төгрөг

Нийт хөрөнгө оруулалт – 174,5 тэрбум, үүнээс авто замын сангийн хөрөнгөөр 36,8 тэрбум төгрөг. Орон нутгийн хөгжлийн сан – 16,5 тэрбум төгрөг.


Нийслэл Улаанбаатар хотын төсвийн зарцуулалтын мэдээллийн үндсэн эх сурвалж бол шилэн дансны цахим хуудас бөгөөд төсвийн ерөнхийлөн захирагчид Монгол Улсын бусад байгууллагуудын нэгэн адил шилэн дансаа хөтөлдөг боловч холбогдох хууль, журмын заалтад бүрэн нийцүүлдэггүй учраас жирийн иргэн, оршин суугч, татвар төлөгчид бүрэн мэдээлэл авч, бодитой үнэлэлт дүгнэлт өгөхөд хүндрэлтэй хэвээр байна.

Иймд бид нийслэлийн ИТХ-ын дарга, Нийслэлийн Засаг даргын ба Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газрын 2018, 2019, 2020 оны шилэн дансын мэдээллийг боловсруулж дүн шинжилгээ хийлээ. Үүний тулд тодорхой мэдээллийг агуулсан “Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ”, “Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг”, “Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр” гэсэн гурван төрлийн мэдээллийг нэгбүрчлэн авч үзсэн болно.

Харин жилийн төсвийн төсөл, батлагдсан төсөв, төсвийн гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт, худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлт гэх мэт цэсүүд ихэнх тохиолдолд “мэдээлэл байхгүй” гэсэн тайлбартайгаар хоосон байсан төдийгүй ил тод болгосон нь нэгдсэн дүн, статистик тоонууд байхаас хэтэрдэггүй учраас ач холбогдол багатай байлаа. 

Шилэн дансны мэдээллийн гол дутагдал нь төсвийн зарцуулалтын мэдээлэл тус бүрт захирамж, тогтоол, шийдвэрийн хуулбарыг нь хавсаргах ёстой боловч огт дагаж мөрдөхгүй байгаа явдал юм. Ийм учраас төсвийн зарцуулалт, худалдан авалтын үндэслэл, учир шалтгааныг шууд мэдэж авах боломжгүй бөгөөд зөвхөн харилцагч байгууллага, гүйлгээний утга, бараа ажил, үйлчилгээ нийлүүлэгч, хуулийн этгээдийн нэр, үнийн дүн, гүйлгээний утга зэрэгт тулгуурлан дүгнэлт хийхийг оролдох, таамаглал, бусад эх сурвалжаас эрж хайхад хүрч байна.

Өнөөдөр Шилэн дансанд тухайн жилийн төсвийн зарцуулалтын мэдээллийг цаг хугацааны дарааллаар, тэгэхдээ сар сараар тасалж оруулдаг нь төсвийн үйл явцын өрнөлийг харахад хэрэгтэй боловч зарцуулалтын төрөл, төсвийн мөнгийг хүлээн авагч байгууллагууд холилдсон байгаа юм. Ялангуяа оны төгсгөлийн саруудад өмнөх саруудын зарцуулалтыг эмх замбараагүй хольж байршуулсан, гэрээний нийт дүнг орхигдуулаг учраас дахин олгосон, эсвэл өссөн дүнгээр бичсэн эсэх нь тодорхойгүй, зарим мэдээллийг бөглөж эхлээд дутуу үлдээж алгассан байх нь түгээмэл ажиглагдсан. (Эндээс Шилэн дансны нэгдсэн системийг боловсронгуй болгох тодорхой саналууд урган гарч байгаа)

Иймд дээр дурдсан төсвийн зарцуулалтын гурван төрлийн мэдээллээс эхлээд ИТХ-ын нэр, дансны дугаар, мөн тэртээ тэргүй хоосон үлдээдэг шийдвэрийн багануудыг хасч цомхон болгоод, харилцагч буюу төсвийн мөнгийг хүлээн авагч, ажил үйлчилгээ нийлүүлэгч байгууллага тус бүрээр цуглуулж нэгтгэж харуулсан мэдээллийн санг бүрдүүлсний үндсэн дээр дүгнэлт хийж ажиллав. 


2020 он

Нийслэлийн ИТХ-ын даргын төсөв, шилэн данс

Анхаарал татсан зарим зарцуулалт:

 • Монгол Ардын Намд төлөөлөгчийн суудлын мөнгө – 510,0 сая төгрөг, Ардчилсан намд Төлөөлөгчийн суудлын мөнгө – 165,0 сая төгрөг

Байнгын ажиллагаатай хэрнээ орон нутгийн ИТХ-ын төлөөлөгчид өөрсөддөө “суудлын мөнгө” олгодог явдал үргэлжилсээр байна. 2020 оны байдлаар нэг төлөөлөгчид 15 сая төгрөг авчээ. Сонгогдсон тойрогтоо зориулсан мөнгө гэж өөрсдөө тайлбарладаг боловч зарцуулалтыг огт тайлагнахгүй явж ирсэн. Үүнийг ил тод болгохыг иргэд, сонгогчид нь шаардсаар байгаа. 

 • Б.Отгонсүх (Нийслэлийн ИТХ-ын төлөөлөгч, Зам тээврийн асуудал хариуцсан төслүүдийн удирдагч) – 9,9 сая төгрөг, урамшууллын урьдчилгаа.
 • Баярмөнх (Нийслэлийн ИТХ-ын төлөөлөгч) – Урьдчилгаа урамшуулал – 9,9 сая төгрөг. 
 • Баярсайхан (Нийслэлийн ИТХ-ын төлөөлөгч), буцалтгүй тусламж – 20,0 сая төгрөг

Нийслэлийн Иргэдийн хурлын төлөөлөгчид энэ мэтээр үе үе буцалтгүй тусламж, урамшуулал авч байгаа боловч тогтоол шийдвэрийн хуулбар нь Шилэн дансанд огт тавигдахгүй байна 

Дэлгэрэнгүй


Нийслэлийн Засаг даргын төсөв, шилэн данс

Анхаарал татсан зарим зарцуулалт

Хэвлэл мэдээллийн зардал – 750 сая төг.

Энэ зардлын хэмжээ жилээс жилд тасралтгүй өсч байна. Нийслэлийн ажил амьдралыг хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд өөрсдийн үндсэн үүргийг дагуу мэдээлж сурвалжлах ёстой. Шилэн дансны мэдээллийг шүүж үзэхэд чухам юунд зарцуулсан нь огт тодорхойгүй байна.


Төсвийн нөөц хөрөнгө – 7,352 тэрбум төг

Энэ төсвийг хуулиараа бол Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар улирал бүр хэлэлцэж тайлагнаж байх ёстой ч дээд зэргийн хаалттай мэдээлэл хэвээр байна.  


Аз жаргалтай хотын индекс тооцон сайжруулах үе шаттай арга хэмжээний зардал – 1 тэрбум төг.

Нийслэлийг аз жаргалтай хот болгое гэвэл иргэд, оршин суугчдын хэвийн ажил амьдралын нөхцлийг хангах, сайжруулахад чиглэсэн барьж байгуулах, засаж тохижуулах, дэмжих зэрэг тодорхой ажил үүргийг хийж гүйцэтгэх замаар хэрэгжүүлэх учиртай. Тэгвэл энэхүү төсөв нь төсвийн санхүүжилт, хөрөнгө оруулалтын аль алинд хамаарахгүй (тусдаа бий) бөгөөд “тоо-он сайжруулах” гэснээс үзэхэд судалгаа, цаашилбал сурталчилгаа, эцсийн дүндээ 216-2020 онд нийслэлийн ИТХ-д олонхи болж өөрийн Засаг даргыг томилсон МАН-ын сонгуулийн амлалтыг тайлагнах зорилготой төсөв болж таарлаа. 


Зүүн хойт Азийн бизнес, аялал жуулчлал, соёл, санхүүгийн төв болох арга хэмжээний зардал – 3 тэрбум төг.

Нийслэл Улаанбаатар хот Зүүн хойт Азийн бизнес, аялал жуулчлал, соёл, санхүүгийн төв болоход хэр ойртсоныг тооцсон зүйл байх. Шалтгааныг цар тахалтай холбон тайлбарлах  байх 


Тэнэмэл, орон гэргүй иргэдийг нийгэмшүүлэх, орон байраар хангах зардал – 1,5 тэрбум төг.


Төрийн бус байгууллагуудаар ажил, үйлчилгээ гэрээлэн гүйцэтгүүлэх зардал – 700 сая төг


Нарийн мэргэжлээр гадаадын өндөр хөгжилтэй орнуудад боловсон хүчин бэлтгэх зардал – 400 сая төг


Нийслэлийн орон сууцны хөтөлбөр – 10 тэрбум төг


Авлигийн эсрэг нийслэлийн хөтөлбөр – 120 сая төг


Нийслэлийн ЕБС, цэцэрлэгийн сургалтын чанарыг индексжүүлэн сайжруулах арга хэмжээний зардал – 400 сая төг

Бас нэгэн судалгаа голдуу ажлын төсөв гэж ойлгогдож байна 


Нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллагын ажлыг оноогоор үр дүнгээр тооцон сайжруулах арга хэмжээний зардал – 400 сая төгрөг

Судалгааны ажлын төсөв


“Хүүхдийн насны онцлогт тохирсон хөгжлийг дэмжих” дэд хөтөлбөр – 80 сая төгрөг

Судалгааны ажлын төсөв


Боловсрол – 2020″ дэд хөтөлбөр – 200 сая төгрөг


“Нийслэлийн эрүүл мэнд” дэд хөтөлбөр – 200 сая төгрөг


“Хүүхдэд ээлтэй Улаанбаатар” хөтөлбөр – 800 сая төгрөг


Нийслэлийн иргэдийн хууль, эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх” дэд хөтөлбөр – 266 сая төгрөг


“Нийслэлийн залуучууд” дэд хөтөлбөр – 1,5 тэрбум төгрөг


Үндэсний их баяр наадмыг зохион байгуулах зардал – 3 тэрбум төгрөг


Хотын стандарт, орчны аюулгүй байдлын хяналт, зохицуулалтын газар – 2,435 тэрбум төгрөг

Нийслэлийн төр захиргаа, харъяа агентлаг, байгууллагууд үйл ажиллагаандаа ягштал баримталж, улмаар нийслэлийн ажил амьдралд хэрэгжих ёстой зарчмыг тусад нь бүтэц болгож агентлаг байгуулан санхүүжилсэн байна.     


Ахмадын хороо – 84,6 сая төгрөг


Нийслэлийн нутгийн захиргааны цогцолбор барилгын ашиглалтын өмнөх захиргаа – 262 сая төгрөг

2018 онд баригдаж дууссан Нийслэлийн төр захиргааны шинэ байр хоосон хэвээрээ ч ашиглалтын өмнөх захиргаа хэдийн байгуулагдаж хоёр жил дараалан зардал гаргасаар байна. 


 • В.Болормаа, БНСУ-ын Сөүл хот дахь байнгын төлөөлөгчийн сарын бусад зардал – 6.2 – 6,4 сая төгрөг,
 • М.Мөнхцэцэг, ОХУ-ын Москва хотод суугаа байнгын төлөөлөгчийн сарын бусад зардал – сард 8,3- 8,5 сая төгрөг
 • БНХАУ-д суугаа байнгын төлөөлөгчийн 1,2-р сарын бусад зардал – 63.341 сая төгрөг
 • Тайпей дахь төлөөлөгчийн газрын улирлын санхүүжилт – 23,0 – 28,6 сая төгрөг

Гадаад улсуудад суугаа Монгол Улсын ЭСЯ, консулын газрын эдийн засгийн харилцааны асуудал хариуцсан алба, ажилтнуудын хажуугаар БНСУ, ОХУ, БНХАУ-ын нийслэл ба Тайваны Тайпей хотод Улаанбаатар хот яагаад өөрийн төлөөлөгчийг суулгаж байгаа, тэд ямар үр ашигтай ажиллаж байгаа нь тодорхойгүй. Харин тэдгээрт  багагүй хэмжээний зардал гаргаж байна. 

 • Ди Би Эм лизинг ХХК, ННҮТ-ийн Баянгол  салбарын сарын түрээсийн төлбөр – сард 5,03 – 5,07 сая төгрөг
 • Ди Эйч Ти ХХК, ННҮТ-ийн “Solo mall” дахь салбарын сарын түрээсийн төлбөр – сард 8,4- 16,8 сая төгрөг
 • Драгон холдинг ХХК, ННҮТ-ийн Драгон дахь салбарын сарын түрээсийн төлбөр – сард 31 сая төгрөг
 • Дүнжингарав ХХК, ННҮТ-ийн Дүнжингарав дахь салбарын сарын түрээсийн төлбөр – сард 56, 8 сая төгрөг
 • Мишээл мега молл ХХК, ННҮТ-ийн Мишээл салбарын сарын түрээсийн төлбөр – сард 26,7 сая төгрөг
 • Моннидер ХХК,   5014500 ННҮТ-ийн 7 буудал дахь Оргил дахь салбарын түрээсийн төлбөр – сард 5,01 сая төгрөг
 • ННҮТ-ийн 4 төв, НЗДТГ-ын 9-р сарын интернетийн төлбөр –  13,2 сая төгрөг

Өнөөдөр нийслэлийн хэд хэдэн газарт байгуулсан Нийтлэг үйлчилгээний төвүүдийн түрээсэнд доорх төлбөрийг төлж байна.

Дэлгэрэнгүй


2019 он

Нийслэлийн ИТХ-ын даргын төсөв, шилэн данс

Дэлгэрэнгүй


Нийслэлийн Засаг даргын төсөв, шилэн данс

Дэлгэрэнгүй


2018 он

Нийслэлийн ИТХ-ын даргын төсөв, шилэн данс

Дэлгэрэнгүй


Нийслэлийн Засаг даргын төсөв, шилэн данс

Дэлгэрэнгүй


Улс оронд, түүний дотор нийслэл Улаанбаатар хотод ая тухтай амьдрах, иргэдийн төрийн үйлчилгээг авах нөхцлийг бүрдүүлж сайжруулахын тулд зам, гудамж, талбай, шугам сүлжээ, гэрэлтүүлэг зэрэг дэд бүтэц, сургууль, цэцэрлэг, өрхийн эмнэлгийн барилгыг барьж байгуулах, засаж тохижуулах нь төсвийн хөрөнгө оруулалтын зорилго юм. Үүнийг жил жилийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний жагсаалтын нэрнээс харж болно.

Гэтэл өнөөдөр нийслэлийн хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх үйл явцад хаалттай хэвээрээ, иргэд, оршин суугчдын саналыг авч хэлэлцүүлдэг нь ор нэр төдий учраас маш олон хөрөнгө оруулалтыг сайтар тооцоолоогүй, эсвэл эрх мэдэлтэй хүмүүсийн явцуу эрх ашигт нийцүүлэн баталснаар үр ашиг багатай, үрэлгэн, “богино настай”, мөн дараа дараачийн зардал чирэгдлийг ихээр шаардаг нь дараа илэрдэг.

Аливаа хөрөнгө оруулалтыг үнэхээр хэрэгтэй юу, тухайн асуудлыг заавал ийм төсвөөр ингэж шийдэх ёстой, өөр хувилбар бий, үгүй юу , гэдгийг сайтар бодож тооцоолдог байх хэрэгтэй. Хэрвээ тэгэж чадаагүй бол уг хөрөнгө оруулалтын сонгон шалгаруулалтыг хичнээн зөв явуулж, цаг хугацаанд нь хийж гүйцэтгээд ч нэмэргүй юм. Маш олон асуудлыг зөв бодлого, зохион байгуулалтаар, эсвэл хамаагүй бага зардал төсвөөр шийдвэрлэж болохыг дандаа санаж, нэгэнт зарцуулсан болон одоо хэрэгжүүлж байгаа, мөн цаашид төлөвлөж байгаа хөрөнгө оруулалтыг дахин дахин нягтлан дүгнэж байх учиртай.


2020 оны нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ

Нийслэлийн архивын барилга (СБД, 9-р хороо) – 2019-2021 он, нийт төсөвт өртөг 7,6 тэрбум төгрөг, 2020 онд санхүүжих – 2,6 тэрбум төгрөг

Сонгинохайрхан дүүргийн Нутгийн захиргааны нэгдсэн байрны барилга – 2019-2021 он, нийт төсөвт өртөг, 6,8 тэрбум төгрөг, үүнээс 2020 онд санхүүжих – 2,2 тэрбум төгрөг

 • Тендер шалгаруулалт зарласан огноо:  2019.05.03.
 • 2019.05.19. ШӨХТГ-т хандаж Зүр констракш ХХК-иас тендерийн баримт бичигт гомдол гаргасан тул тендерийн нээлтийн хугацааг тодорхойгүй хугацаагаар хойшлуулсан.
 • 2019.07.17. Үнэлгээний хороо хуралдаж, Дайманрөүд ХХК компанийг сонгон шалгаруулсан
 • 2020.05.03. нийслэлийн Архивын газрын барилгын шав тавих ёслол болж барилга угсралтын ажлыг эхлүүлсэн

Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын техник, тоног төхөөрөмж, тавилга, эд хогшил – 2020-2021  он,  нийт 2 тэрбум төгрөг, үүнээс 2020 онд санхүүжих 1 тэрбум төгрөг

Нийслэлийн төр, захиргааны автобаазын автомашины парк шинэчлэлт, засварын тоног төхөөрөмж, барилгын засвар – 2020 он, 500 сая төгрөг

Телекамер дэд хөтөлбөр, замын хөдөлгөөний удирдлагын систем  2020-2021 он, нийт төсөвт өртөг 15 тэрбум төгрөг, үүнээс 2020 онд санхүүжих – 4,5 тэрбум төгрөг.

Агаар орчны бохирдлыг бууруулах, гэр хорооллыг орон сууцжуулах “Хөгжлийн үүд” хөтөлбөр – 2020-2021 онд нийт төсөвт өртөг 50 тэрбум төгрөг, үүнээс 2020 онд санхүүжих 5 тэрбум төгрөг

Орон сууц, дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр – 2020-2021 онд нийт 50 тэрбум, үүнээс 2020 онд санхүүжих 5 тэрбум төгрөг

Улаанбаатар хотын олон нийтийн оролцоотой хот төлөвлөлтийн нэгдсэн систем – 2020-2021 онд нийт 2,6 тэрбум төгрөг, үүнээс 2020 онд санхүүжих 300 сая төгрөг

Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2019-2020 онд дамжин санхүүжих хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт

Гандан орчмын гэр хорооллыг аялал жуулчлал, түүхэн өв соёлын төв болгон хөгжүүлэх 2017-2020 онд нийт төсөвт өртөг 519,4 сая төгрөг, үүнээс 2019 онд батлагдсан 509, 6 тэрбум төгрөг, 2019-2020 онд дамжин санхүүжих 63.0 сая төгрөг

“Утаагүй Улаанбаатар хөтөлбөр”-ийн хүрээнд агаарын бохирдлыг бууруулах төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх 2017-2020 онд нийт төсөвт өртөг 4,670 тэрбум, үүнээс 2019 онд батлагдсан 4,09 тэрбум, 2019-2020 онд дамжин санхүүжих 2,454 тэрбум төгрөг

Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2019-2020 он дамжин хэрэгжих хөрөнгө оруулалт

Нийслэлийн төр, захиргааны байгууллагуудыг Хан-Уул дүүрэг, Яармаг шинэ дэд төвд шилжүүлэн байршуулах болсонтой холбогдуулан ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгагдсан авто зам (1,7 км) – 2018-2020 онд нийт төсөвт өртөг  1,7 тэрбум төгрөг, үүнээс 2019 онд батлагдсан 1,7 тэрбум төгрөг, 2019-2020 онд дамжин санхүүжих 1,6 тэрбум төгрөг.

Дэлгэрэнгүй


Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар

Дэлгэрэнгүй


2019 оны нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ

Дэлгэрэнгүй


2018 оны нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ

Дэлгэрэнгүй


АНХААРАЛ ТАТСАН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

2018-2020. Нийслэлийн төр, захиргааны шинэ байр

Яармагийн дэнжид Улаанбаатар хотын төр, захиргааны байгууллагын цогцолборыг барьж дуусгаад жил гаруйн турш ашиглалтгүй байна. Гэвч анх 2018 ондоо багтаана гэж зарлаж байсны дагуу нийслэлийн ИТХ, ЗДТГ, харъяа 30 гаруй байгууллага, тэдгээрийн 3000 гаруй албан хаагч өнөөдрийг хүртэл тийшээ нүүгээгүй, ерөөсөө нүүх эсэх нь тодорхойгүй байна. Анхны төсөвт өртөг нь 97 тэрбум, дээрээс нь  сүүлийн хоёр жилд шинэ тохижилтын тавилга, компьютер, техник хэрэгсэл худалдан авах, ашиглалтын өмнөх захиргааг байгуулж санхүүжүүлэхэд хоёр тэрбум гаруй төгрөгийг нийслэлийн төсөвт суулган зарцуулаад байгаа нь нийслэл Улаанбаатар хотод төсвийн бодлого, төлөвлөлт ямар түвшинд явагдаж ирсний тод жишээ юм.  

Дэлгэрэнгүй


2020 он. “Дүүжин тээвэр” төсөл

Гэнэт яригдаж эхлээд хэдхэн сарын дотор Францын Улсын Засгийн газраас 60,7 сая долларын урт хугацаатай зээл авах асуудал шийдэгдсэн хөрөнгө оруулалт бол нийслэл Улаанбаатар хотод дүүжин тээврийг байгуулах төсөл юм. Төслийн баримт бичгээс үзэхэд дүүжин зам барих хоёр чиглэлийн нэг нь Баянхошууны тойрог-Ханын материал-Гэмтлийн эмнэлгийг холбосон 4.9 км урт, нөгөө нь Долоон буудал-Дарь эх-Сансарын тойргийг холбосон 5.4 км урттай байхаар тусгажээ. Гэтэл энэ нь оны эхэнд нийслэлийн удирдлагууд уг дүүжин тээврийн нэг шугамыг нийслэлийн төвөөс буюу Хүүхдийн ордноос Богд хааны ордон музейгээр дайруулан Зайсангийн аман дахь ХААИС хүртэл байгуулна гэж танилцуулж байсан билээ.    

Энэхүү ойлгомжгүй асуудал байгаа төдийгүй олон нийтийн дунд хэлэлцүүлэг яриа өрнүүлэхгүйгээр шууд шийдвэрлэж гаднаас их хэмжээтэй зээл авч хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэжээ.  Уг төслийг нийслэлийн замын түгжрэлийг бууруулах зорилготой гэж байгаа боловч тэгэж чадахгүй, бас нийслэлийн түүхэн дүр төрхийг эвдэхэд хүргэнэ гэж нотлох мэргэжлийн хүмүүс олон байна.

Одоо цар тахал зэрэг хүчин зүйлээс болж уг төслийн ажил цагтаа эхлэх боломжгүй болсон атал төслийн нэгжийг байгуулсан төдийгүй өнгөрөгч наймдугаар сарын сүүлчээр тус төслийн хамтран ба туслан гүйцэтгэгч болох Францын Пома групп ба Эжис Рэйл компанид нийт 22,2 тэрбум төгрөгийг шилжүүлсэн байна.

Дэлгэрэнгүй


2020 он. “Тэнгэрийн тойрог” төсөл

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч байсан, одоо УИХ-ын гишүүн болсон С.Амарсайханы үед танилцуулсан энэ төслийг дэмжигчид нь улсын төсвөөс хөрөнгө оруулалт хийхгүй учраас төсөвт дарамт учруулахгүй, яагаад гэвэл гадаадын зээлийн хөрөнгө, концессийн гэрээгээр хэрэгжүүлнэ хэмээх сурталчилж байгаа боловч эцсийн дүндээ уг замаар төлбөртэй зорчих монголчууд халааснаасаа, тэгээд улсын төсвөөс хэдэн жил хойшлуулж байгаад төлөх нь ойлгомжтой юм.

“Тэнгэрийн тойрог”-ийн нийт өртөг нь одоогийн байдлаар 800 сая доллар юм. Энэхүү төсөл хараахан батлагдаагүй боловч зарим компаниуд маш хүчтэй лобби хийж байгаа билээ. 

Дэлгэрэнгүй


2020. Сүхбаатарын талбайн урдах цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилт, ногоон байгууламж

Нийслэлийн иргэдийн дунд ихээхэн маргаан дэгдээсэн энэ төслийг олон нийтийн эсэргүүцлийг үл тоомсорлон хэрэгжүүлж эхлээд УИХ-ын сонгуулийн санал хураалтын өмнөхөн ашиглалтанд оруулсан билээ. Ялангуяа хөрөнгө оруулалтын хэмжээг 3,2 тэрбум төгрөг хэмээн танилцуулсныг тал талаас шүүмжилж байсан юм. Гэтэл 2020 оны 11-р сарын 13-нд нийслэлийн ИТХ-аар баталсан “Нийслэлийн 2020 оны төсөвт өөрчлөлт оруулах тухай” тогтоолоос үзэхэд уг ажил бүрэн дуусаагүй төдийгүй нийт төсөвт өртөг нь 3,788 тэрбум төгрөг, өөрөөр хэлбэл дахиад 500 сая төгрөг зарцуулах нь тодорхой болоод байна.  

Дэлгэрэнгүй 


2016-2020. Замын цагдаагийн газрын урдах автозамын гүүрэн гарцын байгууламж

Төмөр замаар тусгаарлагдаж байсан нийслэлийн урд ба төв хэсгийг холбосон, Сэлбэ гол ба төмөр зам дээгүүрх энэ гүүрэн гарцыг БНХАУ-ын Засгийн газраас Монгол Улсын Засгийн газарт олгох 500 сая долларын экспортын хөнгөлөлттэй зээлийн нэг хэсэг болох 42,38 сая долларын (зарим мэдээллээр 47 сая ам.доллар) хөрөнгөөр барьж, үндсэн гүүрийг 2019 онд ашиглалтанд оруулсан юм. Гэхдээ нэмэлт ажлууд үргэлжилсээр байгаа бөгөөд дээрх зээлийн хөрөнгөөс гадна нийслэлийн төсвөөс багагүй хэмжээний хөрөнгө зарцуулсаар байна. Тодорхой мэдээлэл байхгүй.

Дэлгэрэнгүй 


Орон нутгийн Иргэдийн хурлын төлөөлөгчдийн “урамшуулал”

Аймаг, нийслэл, дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал байнгын ажиллагаатай биш, жилдээ хэдхэн удаа хуралддаг учраас төлөөлөгчид ямар нэгэн урамшуулал авах тухай заалт Монгол Улсын ямар ч хууль тогтоомжинд байдаггүй боловч тэд авсаар өдий хүрчээ. Тэд энэ мөнгийг сонгогдсон тойрогтоо ажиллахад зориулсан мөнгө гэж тайлбарладаг боловч үүнийг нотлох ямар нэгэн тайлан гаргадаггүй.  Тэгээд ч энэ мөнгийг олгох албан шийдвэрт “мөнгөн урамшуулал” гэж хар дээр цагаанаар бичсэн байдаг. Урамшууллын хэмжээ төв, орон нутагт харилцан адилгүй бөгөөд нийслэл болон түүний дүүргүүдэд улиралд 3-5 сая төгрөг орчим байна.

Дэлгэрэнгүй


2014-2019. Сүхбаатар дүүргийн ЗДТГ-ын “захиалгатай” барилга

Хэрвээ энэ газрыг ядахдаа хэт өндөр биш барилга барих, автомашины зогсоолтой байх болзолтойгоор хуулинд заасны дагуу дуудлага худалдаагаар зарсан бол нийслэлийн, эсвэл дүүргийн төсөвт хэдэн тэрбумын орлого оруулах боломж байсан нь эргэлзээгүй. Хэрвээ төсөвт мөнгө хэрэггүй гэвэл бяцхан цэцэрлэг, амарч тухлах талбай байж болох байсан.

Дэлгэрэнгүй


“Нийслэлийн иргэдийн төсөв”

Төсвийн мэдээллийг нийслэлийн иргэд, оршин суугчдад энгийн ойлгомжтой хэлбэрээр танилцуулах замаар хяналт оролцоог бий болгох зорилгоор Иргэдийн төсвийг 2019 ба 2020 онд хоёр удаа бэлтгэн гаргаж цаасан болон цахим хэлбэрээр танилцуулаад байна. Эдгээрт тухайн жилийн төсвийн тоон мэдээллийг задалж инфографик хэлбэрт оруулсан нь иргэд, орон нутгийн төсвөөс нийгмийн хамгаалал, халамжийн үйлчилгээ, сургууль боловсрол, эрүүл мэнд, нийтийн тээвэр, хот тохижилт зэрэгт хичнээн төсвийг зарцуулж, хөрөнгө оруулж байгааг сайн харуулж чадсан нь сайшаалтай. Гэхдээ энэ бүхэн зөвхөн батлагдсан төсвийн тоон үзүүлэлтэд тулгуурлаж хийгдсэн учраас төсвийн тодотголыг хамарч шинэчлэгдээгүйгээс гадна хамгийн гол нь төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээлэл огт тусгагдаагүйг хэлэх нь зүйтэй.        

1. Иргэдийн төсөв – 2019. Нийслэлийн иргэнд зориулсан эмхэтгэл

2. Нийслэлийн иргэдийн төсөв – 2020