ТӨСВИЙН ил тод БАЙДАЛ

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээний мэдээлэл

 • 2015-2018

 • 2017-2018

 • 2010-2015

 • 2015-2016

 • 2012-2013

 • 2009-2011

 • 2013-2014

 • 2011-2013

 • 2011-2013

 • 2012-2013

 • 2010-2011

 • 2010

 • 2010

МОНГОЛ УЛСЫН 2020 ОНЫ ТӨСӨВ

Монгол Улсын 2020 оны төсвийн тухай хууль

Хавсралтууд: 

1. Төсвийн ерөнхийлөн захирагч бүрийн 2020 онд хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хөтөлбөрийн хүрэх үр дүнгийн талаарх чанарын болон тоо хэмжээний үзүүлэлт

2. Монгол улсын төсвийн хөрөнгөөр 2020 онд санхүүжүүлэх төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт

3. Монгол улсын төсвийн хөрөнгөөр 2020 онд санхүүжүүлэх “барих-шилжүүлэх” концессын төрлөөр хэрэгжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн эргэн төлөлтийн жагсаалт

4. Олон улсын байгууллагын төсөл, хөтөлбөрөөс 2020 онд сумдын орон нутгийн хөгжлийн санд олгох урамшуулал, дэмжлэг


2020 оны Улсын төсвийн анхаарал татсан зардал, хөрөнгө оруулалтууд

Хэнтий аймагт 2020 оны улсын төсвөөс 131,9 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг хуваарилсан бол Дундговь аймагт дөнгөж 1,9 тэрбум төгрөг ногдож байна


Зөвхөн Архангай аймгийн оюутнуудад зориулсан оюутны байрыг улсын төсвийн хөрөнгөөр барина


Нийслэл Улаанбаатар дахь музей, театр, номын сангийн барилгын батлагдсан төсөв хаачих вэ?


ОНЦЛОХ СЭДЭВ

Засгийн газрын зарим тусгай сангаас хөнгөлөлттэй зээлийн санхүүжилт авсан төрийн өндөр албан тушаалтан, нөлөө бүхий хүмүүсийн авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн шинжтэй баримтууд олны анхаарлын төвд байна. Олон жилийн турш хаалттай байсан эдгээр сангийн өмнөх зарцуулалтын мэдээллийг аль болох бүрэн дүүрэн цуглуулж цаашид ил тод, нээлттэй байдлыг тасралтгүй хангах зорилгоор бид мэдээллийн сан үүсгэж байна.

Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан. Тариаланг дэмжих сан. Мал хамгаалах сан


ТӨСВИЙН ЗАРЦУУЛАЛТ

“Иргэд төсвөө хянана” иргэний нийгмийн сүлжээнээс өнгөрсөн жилүүдийн болон одоо үргэлжилж байгаа, удахгүй эхлэх гэж байгаа сайтар бодож төлөвлөөгүй учраас үр ашиг муутайгээс эхлээд алдаатай, хууль дүрэм зөрчсөн, хөрөнгө мөнгийг үрэн таран хийсэн төсвийн зарцуулалтын талаархи мэдээллийн сан буюу иргэний нийгмийн ой санамжийг бүрдүүлж байна. Жирийн иргэн тав, арван сая төгрөг, бүр түүнээс бага мөнгөнөөс болж шийтгүүлж байхад алдаатай шийдвэр гаргасан, буруу хэрэгжүүлсэн, зохих хяналт тавиагүйгээс болж хэдэн зуун сая, тэрбумын хохирол учруулсан албан тушаалтнууд зүв зүгээр өнгөрч байгаа учраас бид ийм баримт жишээг тухайн төсөв, зээл, тусламж, төсөл хөтөлбөрийн захиран зарцуулагчийн нэр, хаягтайгаар мэдээлж байх юм.


ТӨСВИЙН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТ, АУДИТ, ХЯНАЛТ

Олон жилийн турш ярьж шүүмжилж байгаа боловч зарим байгууллагын төсөв  ил тод, нээлттэй болохгүй байгаагийн улмаас эрх мэдэлтэн, албан тушаалтнууд ямар ч хяналтгүйгээр дур зоргоороо зарцуулсаар байна.


ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА


ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТУСГАЙ САНГУУД


ИРГЭДИЙН ТӨСӨВ

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааны гарын авлага