ТӨСВИЙН ил тод БАЙДАЛ

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээний мэдээлэл

 • 2015-2018

 • 2017-2018

 • 2010-2015

 • 2015-2016

 • 2012-2013

 • 2009-2011

 • 2013-2014

 • 2011-2013

 • 2011-2013

 • 2012-2013

 • 2010-2011

 • 2010

 • 2010

4. Олон улсын байгууллагын төсөл, хөтөлбөрөөс 2020 онд сумдын орон нутгийн хөгжлийн санд олгох урамшуулал, дэмжлэг

 
%d bloggers like this: