ТӨСВИЙН ил тод БАЙДАЛ

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээний мэдээллийн сан

 • —————————————

 • 2010-2015

 • 2015-2016

 • 2012-2013

 • 2009-2011

 • 2013-2014

 • 2011-2013

 • 2011-2013

 • 2012-2013

 • 2010-2011

 • 2010

 • 2010

2019. ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН МОНИТОРИНГ

Архангайн бие даан амьдрах төв ТББ

“Халамжийн сангаас хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд олгодог хөнгөлөлт, тусламжийн үйлчилгээний төсвийн зарцуулалт” төсөл

Баянхонгор аймгийн Иргэний нийгмийн байгууллагууд

Төсөв – Хонгор нутгийн иргэдийн хяналт” төсөл 

Булганы өнгө ТББ

“Булган аймгийн 2020 оны төсөв” төсөл

Буйр нуур, Халх гол, Нөмрөгийн сав газрыг хамгаалах хөдөлгөөн ТББ

“Шилэн дансны мэдээллийг иргэдэд хүргэх нь” төсөл

Орон нутгийн санаачлага ТББ

“Өвөрхангай аймгийн Тарагт сумын Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийн бүрдүүлэлт, зарцуулалт” төсөл

Либерал эмэгтэйчүүдийн оюуны сан ТББ-ын Өвөрхангай аймаг дахь салбар

“Хариуцлагатай төсөв – хяналттай иргэн төсөв” төсөл

Ховдын толь сонин ТББ

“Хариуцлагатай төсөв” төсөл

Хөвсгөл далайн эзэд ТББ

“Төсөвтөө эзэн болцгооё” төсөл

Завхан өрнөх хөгжил ТББ

 
%d bloggers like this: