ТӨСВИЙН ил тод БАЙДАЛ

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээний мэдээллийн сан

 • —————————————

 • 2010-2015

 • 2015-2016

 • 2012-2013

 • 2009-2011

 • 2013-2014

 • 2011-2013

 • 2011-2013

 • 2012-2013

 • 2010-2011

 • 2010

 • 2010

2015-2017. АЙМГУУДЫН ТӨСӨВ2017.12.20. Багануур дүүргийн ИТХ-ын төлөөлөгчдийн ээлжит XI хуралдааны тэмдэглэл

Шилэн дансны тухай хуулийн 2016.01.01 – 2017.10.01-ны хэрэгжилтэнд хийсэн аудитын тайлангийн зарим мэдээлэл

Орхон аймгийн төсөв: БОНД, ЗЭЭЛ, ӨРИЙН БИЧИГ, БАТАЛГАА, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ САНХҮҮГИЙН БУСАД ХЭРЭГСЭЛ, ТӨР ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ТҮНШЛЭЛИЙН ГЭРЭЭ, КОНЦЕСС, ТӨСӨВ, ӨМЧ, ХӨРӨНГӨ, МӨНГӨ ЗАРЦУУЛАХ, ӨР, АВЛАГА ҮҮСГЭСЭН АЛИВАА ШИЙДВЭР

Орхон аймгийн төсөв: ТАВАН САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ ХУДАЛДАН АВСАН БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭР, САНХҮҮЖИЛТИЙН ХЭМЖЭЭ, НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙН НЭР, ХАЯГ

Орхон аймгийн ЗДТГ-ын төсөв: БОНД, ЗЭЭЛ, ӨРИЙН БИЧИГ, БАТАЛГАА, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ САНХҮҮГИЙН БУСАД ХЭРЭГСЭЛ, ТӨР ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ТҮНШЛЭЛИЙН ГЭРЭЭ, КОНЦЕСС, ТӨСӨВ, ӨМЧ, ХӨРӨНГӨ, МӨНГӨ ЗАРЦУУЛАХ, ӨР, АВЛАГА ҮҮСГЭСЭН АЛИВАА ШИЙДВЭР

Орхон аймгийн ЗДТГ-ын төсөв: ТАВАН САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ ХУДАЛДАН АВСАН БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭР, САНХҮҮЖИЛТИЙН ХЭМЖЭЭ, НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙН НЭР, ХАЯГ

Өмнөговь аймгийн төсөв: БОНД, ЗЭЭЛ, ӨРИЙН БИЧИГ, БАТАЛГАА, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ САНХҮҮГИЙН БУСАД ХЭРЭГСЭЛ, ТӨР ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ТҮНШЛЭЛИЙН ГЭРЭЭ, КОНЦЕСС, ТӨСӨВ, ӨМЧ, ХӨРӨНГӨ, МӨНГӨ ЗАРЦУУЛАХ, ӨР, АВЛАГА ҮҮСГЭСЭН АЛИВАА ШИЙДВЭР

Өмнөговь аймгийн төсөв:

Өмнөговь аймгийн төсөв: ТАВАН САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ ХУДАЛДАН АВСАН БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭР, САНХҮҮЖИЛТИЙН ХЭМЖЭЭ, НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙН НЭР, ХАЯГ

Нийслэлийн ЗДТГ-ын төсөв: ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖУУД

Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын төсөв: ЦАЛИНГИЙН ЗАРДЛААС БУСАД ТАВАН САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ ОРЛОГО, ЗАРЛАГЫН МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ

Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын төсөв: БОНД, ЗЭЭЛ, ӨРИЙН БИЧИГ, БАТАЛГАА, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ САНХҮҮГИЙН БУСАД ХЭРЭГСЭЛ, ТӨР ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ТҮНШЛЭЛИЙН ГЭРЭЭ, КОНЦЕСС, ТӨСӨВ, ӨМЧ, ХӨРӨНГӨ, МӨНГӨ ЗАРЦУУЛАХ, ӨР, АВЛАГА ҮҮСГЭСЭН АЛИВАА ШИЙДВЭР

Зам, тээврийн хөгжлийн яамны төсөв: ЦАЛИНГИЙН ЗАРДЛААС БУСАД ТАВАН САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ ОРЛОГО, ЗАРЛАГЫН МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ

Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын төсөв: БОНД, ЗЭЭЛ, ӨРИЙН БИЧИГ, БАТАЛГАА, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ САНХҮҮГИЙН БУСАД ХЭРЭГСЭЛ, ТӨР ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ТҮНШЛЭЛИЙН ГЭРЭЭ, КОНЦЕСС, ТӨСӨВ, ӨМЧ, ХӨРӨНГӨ, МӨНГӨ ЗАРЦУУЛАХ, ӨР, АВЛАГА ҮҮСГЭСЭН АЛИВАА ШИЙДВЭР

Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын төсөв: ТАВАН САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ ХУДАЛДАН АВСАН БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭР, САНХҮҮЖИЛТИЙН ХЭМЖЭЭ, НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙН НЭР, ХАЯГ

2015.12.03. Хөвсгөл аймгийн ИТХ-ын хуралдаанаар төсвийн хэлэлцүүлэг хэрхэн болж өнгөрсөн тухай сонирхолтой нэвтрүүлэг

Улсын Их Хурлын төсөв: ЦАЛИНГИЙН ЗАРДЛААС БУСАД ТАВАН САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ ОРЛОГО, ЗАРЛАГЫН МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ

Улсын Их Хурлын төсөв: ТАВАН САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ ХУДАЛДАН АВСАН БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭР, САНХҮҮЖИЛТИЙН ХЭМЖЭЭ, НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙН НЭР, ХАЯГ

Улсын Их Хурлын төсөв: БОНД, ЗЭЭЛ, ӨРИЙН БИЧИГ, БАТАЛГАА, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ САНХҮҮГИЙН БУСАД ХЭРЭГСЭЛ, ТӨР ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ТҮНШЛЭЛИЙН ГЭРЭЭ, КОНЦЕСС, ТӨСӨВ, ӨМЧ, ХӨРӨНГӨ, МӨНГӨ ЗАРЦУУЛАХ, ӨР, АВЛАГА ҮҮСГЭСЭН АЛИВАА ШИЙДВЭР

2017.01-09. УИХ-ын даргын төсөв. ТАВАН САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ ХУДАЛДАН АВСАН БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭР, САНХҮҮЖИЛТИЙН ХЭМЖЭЭ, НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙН НЭР, ХАЯГ

2017.01-09. ШИЛЭН ДАНСНЫ МОНИТОРИНГИЙН ХУУДАС: Улсын Их Хурлын даргын төсөв

2017.01-08. ШИЛЭН ДАНСНЫ МОНИТОРИНГИЙН ХУУДАС: Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн төсөв

2017.01-08. Монгол Улсын Ерөнхийлөгч. ЦАЛИНГИЙН ЗАРДЛААС БУСАД ТАВАН САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ ОРЛОГО, ЗАРЛАГЫН МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ

2017.01-08. Монгол Улсын Ерөнхийлөгч. ТАВАН САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ ХУДАЛДАН АВСАН БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭР, САНХҮҮЖИЛТИЙН ХЭМЖЭЭ, НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙН НЭР, ХАЯГ

2017.01-08. Монгол Улсын Ерөнхийлөгч. БОНД, ЗЭЭЛ, ӨРИЙН БИЧИГ, БАТАЛГАА, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ САНХҮҮГИЙН БУСАД ХЭРЭГСЭЛ, ТӨР ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ТҮНШЛЭЛИЙН ГЭРЭЭ, КОНЦЕСС, ТӨСӨВ, ӨМЧ, ХӨРӨНГӨ, МӨНГӨ ЗАРЦУУЛАХ, ӨР, АВЛАГА ҮҮСГЭСЭН АЛИВАА ШИЙДВЭР

ШИЛЭН ДАНСНЫ МОНИТОРИНГИЙН ХУУДАС: Ерөнхийлөгчийн тамгын газар

2017.01-08. Ерөнхийлөгчийн тамгын газар. ЦАЛИНГИЙН ЗАРДЛААС БУСАД ТАВАН САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ ОРЛОГО, ЗАРЛАГЫН МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ

2017.01-08. Ерөнхийлөгчийн тамгын газар. ТАВАН САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ ХУДАЛДАН АВСАН БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭР, САНХҮҮЖИЛТИЙН ХЭМЖЭЭ, НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙН НЭР, ХАЯГ

2017.01-08. Ерөнхийлөгчийн тамгын газар. БОНД, ЗЭЭЛ, ӨРИЙН БИЧИГ, БАТАЛГАА, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ САНХҮҮГИЙН БУСАД ХЭРЭГСЭЛ, ТӨР ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ТҮНШЛЭЛИЙН ГЭРЭЭ, КОНЦЕСС, ТӨСӨВ, ӨМЧ, ХӨРӨНГӨ, МӨНГӨ ЗАРЦУУЛАХ, ӨР, АВЛАГА ҮҮСГЭСЭН АЛИВАА ШИЙДВЭР

ШИЛЭН ДАНСНЫ МОНИТОРИНГИЙН ХУУДАС: Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дарга

“Орон нутгийн төсвийн ил тод байдлын индекс – 2016” судалгааны дүн

Хан-Уул дүүрэг, Хэнтий аймгийн судалгааны хавсралт материал

“Орон нутгийн төсвийн ил тод байдлын индекс-2016″ судалгаанд “Хөвсгөлийн хөгжил, дэвшилд” ТББ-аас ирүүлсэн хавсралт материалын жагсаалт

Хөвсгөл аймгийн төсвийн мэдээлэл, баримт бичгийн ил тод, нээлттэй байдал, мэдээллийн иж бүрэн байдлыг нотолсон маягтууд

Өмнөговь аймгаас ирүүлсэн хавсралт материалын товъёог

Өмнөговь аймгийн төсвийн мэдээллийн маягтууд

2016 ОНЫ НИЙСЛЭЛ, ДҮҮРГИЙН ТӨСВИЙН ТӨСЛИЙГ ХЭЛЭЛЦЭЖ БАТЛАХ ИТХ-ЫН ХУРАЛДААН БА БАРИМТ БИЧГИЙН ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БАЙДАЛД ХИЙСЭН МОНИТОРИНГИЙН ЗӨВЛӨМЖ

2016.04.08. Нийслэл, дүүргийн 2016 оны төсвийн үйл явцын мониторингийн хэлэлцүүлэг

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 2016 ОНЫ ТӨСВИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ТОВЧОО (ИТХ-ын хуралдааны үйл явц ба баримт бичиг)

НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН 2016 ОНЫ ТӨСВИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ТОВЧОО (ИТХ-ын хуралдааны үйл явц ба баримт бичиг)

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 2016 ОНЫ ТӨСВИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ТОВЧОО (ИТХ-ын хуралдааны үйл явц ба баримт бичиг)

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 2016 ОНЫ ТӨСВИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ТОВЧОО (ИТХ-ын хуралдааны үйл явц ба баримт бичиг)

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН 2016 ОНЫ ТӨСВИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ТОВЧОО (ИТХ-ын хуралдааны үйл явц ба баримт бичиг)

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 2016 ОНЫ ТӨСВИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ТОВЧОО (ИТХ-ын хуралдааны үйл явц ба баримт бичиг)

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН 2016 ОНЫ ТӨСВИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ТОВЧОО (ИТХ-ын хуралдааны үйл явц ба баримт бичиг)

БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН 2016 ОНЫ ТӨСВИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ТОВЧОО (ИТХ-ын хуралдааны үйл явц ба баримт бичиг)

СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН 2016 ОНЫ ТӨСВИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ТОВЧОО (ИТХ-ын хуралдааны үйл явц ба баримт бичиг)

ХУД-ийн 2016 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө (Засаг даргын баталснаар)

Хан-Уул дүүргийн ИТХ-ын хуралдааны тэмдэглэлийн эхний ба сүүлийн хуудас

Татаас тараадаг яам буюу Эрчим хүчний яамны 2015 оны шилэн данс

Иргэний харъяалал, шилжилт, хөдөлгөөний ерөнхий газрын шилэн данс 2015 онд

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын шилэн данс 2015 онд

Сүхбаатар дүүргийн ИТХ хуралдааны тэмдэглэлээ ирүүлэв

СХД-ийн ОНХС-ийн хөрөнгөөр 2016 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай

ЭМЯ-ны шилэн данс: 2015 онд гэнэт халсан ажилтнууддаа 100 гаруй сая төгрөг олгожээ

Шилэн дансны шинэ нүүр царай

Гадаад хэргийн яамны шилэн данс: AСEM-ын зардал урссаар …

Баянгол дүүргийн Эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилт (ИТХ-ын тогтоол)

Хан-Уул дүүргийн 2016 оны төсвийг батлах тухай

Баянгол дүүргийн 2016 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө батлах тухай ИТХ-ын тогтоол

Баянгол дүүргийн 2016 оны төсөв

ХУД-ийн 2014 оны төсвийн гүйцэтгэлийг батлах тухай тогтоол (хавсралтгүй)

ХУД-ийн ИТХ-ын XIII хуралдааны хэлэлцэх асуудлын жагсаалт

ХУД-ийн эдийн засаг, нийгмийн зорилтыг батлав

ХУД-ийн ИТХ-ын XIII хуралдааны хэвлэлийн мэдээ

ХУД-ийн дүүргийн хөрөнгөөр 2015 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт

Хан-Уул дүүргийн 2015 оны төсвийн тодотгол

2015 онд ХУД-т ОНХС-ийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт, төсөв

Баянзүрх дүүргийн 2016 оны төсвийн төсөл

БЗД-ийн ИТХ-ын 14 дүгээр хуралдааны хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө

БЗД-ийн ИТХ-ын 14 дүгээр хуралдааны тэмдэглэл

БЗД-ийн ИТХ-ын 14 дүгээр хуралдааны дотоод журам

Баянзүрх дүүргийн ИТХ-ын хуралдаан болж 2016 оны төсвийг батлав

Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн 2015 оны зорилтын тайлан (төсөл)

Баянзүрх дүүргийн 2015 оны төсвийн тодотголын төсөл

Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилтын төсөл

Налайх дүүргийн 2016 оны батлагдсан төсөв

Налайх дүүргийн зарим газрыг тусгай хэрэгцээнд авах тухай

Налайх дүүргийн 2016 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө

Нийслэлийн ИТХ-д газрын талаар санал хүргүүлэх тухай (Налайх дүүрэгт өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх боломжгүй газар гэж үзсэн тухай)

Налайх дүүргийн 2015 оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

Налайх дүүргийн 2014 оны төсвийн гүйцэтгэл

Налайх дүүргийн 2015 оны ОНХС-ийн төсөл, арга хэмжээний жагсаалтыг тодотгон батлах тухай

Налайх дүүргийн 2016 оны эдийн засаг, нийгмийн зорилт, хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө

2015.12.16. Налайх дүүргийн ИТХ-ын 13-р хуралдааны тойм

2015.12.16. Налайх дүүргийн ИТХ-ын 13-р хуралдааны тэмдэглэл

2015.12.16. Дүүргийн газар зохион байгуулалтын 2015 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг дүгнэж, 2016 оны төлөвлөгөө батлах тухай

2015.12.16. Чингэлтэй дүүргийн 2016 оны төсөв батлах тухай

2015.12.16. Чингэлтэй дүүргийн нийгэм, эдийн засгийн 2015 оны зорилтын хэрэгжилтийг дүгнэж, 2016 оны зорилт батлах тухай

2015.12.16. Чингэлтэй дүүргийн 2015 оны төсөвт өөрчлөлт оруулах тухай

2015.12.16. Чингэлтэй дүүргийн 2014 оны төсвийн гүйцэтгэлийг батлах тухай

2015.12.16. Чингэлтэй дүүргийн ИТХ-ын 8-р хуралдааны тэмдэглэл

2015.12.16. Чингэлтэй дүүргийн ИТХ-ын 8-р хуралдааны ирц

2015.12.16. Чингэлтэй дүүргийн ИТХ дахь Монгол Ардын Намын бүлгийн дүгнэлт

2015.12.16. Чингэлтэй дүүргийн ИТХ дахь Ардчилсан Намын бүлгийн дүгнэлт

Чингэлтэй дүүргийн 2015 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний биелэлт (төсөл)

Чингэлтэй дүүргийн нийгэм, эдийн засгийн 2015 оны зорилтын биелэлт (төсөл)

Баянгол дүүргийн 2015 оны төсвийн тодотголыг батлав

Чингэлтэй дүүргийн 2016 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төсөл

2015.12.16. Чингэлтэй дүүргийн 2016 оны төсвийн төсөл

2015.12.16. Чингэлтэй дүүргийн нийгэм, эдийн засгийн 2016 оны зорилтын төсөл

2015.12.16. Чингэлтэй дүүргийн 2015 оны төсөвт өөрчлөлт оруулах тухай төсөл

2015.12.16. Чингэлтэй дүүргийн 2014 оны төсвийн гүйцэтгэлийн төсөл

Чингэлтэй дүүргийн ИТХ-ын 8-р хуралдаанаар асуудал хэлэлцүүлэх тухай

Багануур дүүргийн ИТХ 2016 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг батлав

Багахангай дүүргийн 2016 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө

Багануур дүүргийн Засаг даргын үйл ажиллагааг дүгнэв

Багануур дүүргийн 2015 оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай тогтоол

Багануур дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилт батлах тухай тогтоол

Багахангай дүүргийн 2014 оны төсвийн гүйцэтгэлийг батлах тухай тогтоол

Багануур дүүргийн ОНХС-ийн хөрөнгөөр 2016 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний батлагдсан жагсаалт

Багануур дүүргийн ОНХС-ийн хөрөнгөөр 2016 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний жагсаалтын төсөл

Багануур дүүргийн Засаг даргын 2015 онд хийсэн ажлын тайлан, 2016 онд хийх ажлын төлөвлөгөө (илтгэл)

Багануур дүүргийн ИТХ-ын XV хуралдаан болов (фото)

Багахангай дүүргийн 2015 оны төсөвт өөрчлөлт оруулах тухай ИТХ-ын тогтоол

Багануур дүүргийн 2015 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тодотгол хийх тухай

Багануур дүүргийн 2016 оны төсөв

Багануур дүүргийн 2015 оны төсөвт өөрчлөлт оруулах тухай тогтоолын төсөл

Багахангай дүүргийн ИТХ-ын XI хуралдааны тэмдэглэл (2016 оны төсөв батлах хуралдаан)

Багануур дүүргийн ИТХ-ын ээлжит XV хуралдааны тэмдэглэл

Багахангай дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн 2016 зорилтыг батлав

Багахангай дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн 2015 оны зорилтын биелэлтийг дүгнэв

Багахангай дүүргийн ИТХ-ын XI хуралдаанаар хэлэлцэн шийдвэрлэсэн бусад асуудал

Багахангай дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн 2015 оны зорилтын биелэлтийг дүгнэх тогтоол

Багахангай дүүргийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрийн биелэлтийг 90.54 хувь гэж дүгнэв

Багахангай дүүргийн ИТХ-ын XI хуралдааны хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө

СХД-ийн 2016 оны төсөв батлах тухай

СХД-ийн 2015 оны төсөвт өөрчлөлт оруулах тухай ИТХ-ын тогтоол

СБД-ийн эдийн засаг, нийгмийн 2015 оны зорилтыг дүгнэх, 2016 оны зорилтыг батлах тухай ИТХ-ын тогтоол

СБД-ийн газар зохион байгуулалтын 2015 оны төлөвлөгөөний биелэлт, 2016 оны төлөвлөгөө батлах тухай ИТХ-ын тогтоол

Сүхбаатар дүүргийн 2016 оны төсвийг батлах тухай ИТХ-ын тогтоол

Сүхбаатар дүүргийн 2015 оны төсөвт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай ИТХ-ын тогтоол

Сүхбаатар дүүргийн 2014 оны төсвийн гүйцэтгэл батлах тухай

Багануур дүүргийн 2016 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төсөл

Сонгинохайрхан дүүргийн ИТХ-ын хуралдаан болов

“Иргэн ба төсөв” нэвтрүүлэг. Хөвсгөл аймгийн ИТХ-ын ээлжит хуралдаан хэрхэн болж өнгөрөв?

Багахангай дүүргийн Засаг даргын 2013-2016 оны мөрийн хөтөлбөрийн биеэлэлт

Багахангай дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн 2015 оны зорилтын биелэлт

Багахангай дүүргийн 2016 оны төсөв

Багахангай дүүргийн 2015 оны эдийн засаг, нийгмийн зорилтын биелэлт (төсөл)

Дүүргийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрийн биелэлт (төсөл)

2016 оны төсвийн төслийг өргөн барьсныг ил тод мэдээлжээ

Д.Баттулга: Аудитын газар шалгаад тодорхой дүгнэлт гаргадаг. Ц.Очирбат: Аудитын байгууллага хянах, аудит хийх эрхгүй

Улаанбаатар “дэлхийн” хот болжээ (НЗДТГ-ын 2015.I.01-2015.XI.30 ны хугацаанд гадаад томилолтод зарцуулсан хөрөнгийн жагсаалт)

Налайх дүүргийн ИТХ-ын 13-р хуралдааны тов тогтоож хэлэлцэх асуудал батлах тухай

Багануур дүүргийн ИТХ-ын төсвийн төсөл, 2017-2018 оны төсвийн төсөөлөл

Сонгинохайрхан дүүргийн ИТХ-ын хуралдаан хуралдуулах тухай тогтоол

Сүхбаатар дүүргийн төсвийн зарлагын 2015-2017 оны төлөвлөгөөний төсөл

Багануур дүүргийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 69 дүгээр тогтоол (төсөв батлах төлөөлөгчдийн хурал зарлах тухай)

2015.11.26. Чингэлтэй дүүргийн ИТХ-ын хороодыг хуралдуулах тухай

2015.11.26. Чингэлтэй дүүргийн ИТХ-ын 8-р хуралдааныг хуралдуулах тухай тогтоол

Сүхбаатар дүүргийн ИТХ-ын хуралдааны тов зарлах тухай

Хөгжлийн банк, бондын зарцуулалтад хийсэн шалгалтын дүн /бүрэн эхээрээ/

Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл юу шийддэг вэ?

Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн Ажил олгогчдын төлөөллийг шинээр сонгоно

Даатгуулагчдын төлөөлөгч-чөлөөт үйлдвэрчний эвлэлүүд хаана, юу хийж “явна”

Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийг хэрхэн сонгох вэ?

Х.Амгаланбаатар: НДҮЗ нийгмийн даатгалын сангийн төсөв зохиож, хуваарилах эрхгүй

Э.Бат-Үүл: Би хувьдаа төлөөлөгчийн урамшууллын мөнгөнд таатай ханддаггүй

Дархан цаазат Богдхан уулын Жаргалантын аманд дахь ИНЕГ-ыг амралтын газрыг үнэгүйдүүлж хувьчлах гэж байсныг таслан зогсоожээ

Хөгжлийн банкны энэ их зардлыг хэн төлж байна вэ?

Монгол Улсын хөгжлийн банкны үйл ажиллагаа явуулж байгаа бондуудын нэг өдрийн хүү барагцаалбал …. болж байна — Password protected

Монгол Улс 43,4 их наяд орчим төгрөгийн өртэй байна (2015 оны II улирлын мэдээ)

Дархан-Уул аймагт улс төрийн намуудыг төсвөөс санхүүжүүлээд удаж байна +

Засаг дарга нөөц хөрөнгөө хэрхэн зарцуулж байна вэ? — Password protected

Ө.Энхтүвшин: Энэ тэтгэврийн мөнгөөр чинь Эрдэнэ сайд байшин бариад дуусгалаа ш дээ

Нийгмийн даатгалын сангийн их наяд хаашаа урсч байна вэ?

Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл: Хэн нь хэн бэ?

Уралдаанд шалгарсныг шагнана, шалгаруулсныг бас шагнана +

Хан-Уул дүүргийн ИТХ-ын төлөөлөгчдийн гадаад томилолтод лав 90 сая төгрөг зарцуулаад байна +

Багануур дүүргийн ИТХ 25 төлөөлөгчдөө улиралд 125 сая төгрөгийн урамшуулал олгож, төсвийн мөнгөөр “Приус-30” машин худалдан авчээ

Хан-Уул дүүрэг 50 жилийн ойгоо тэмдэглэж байна, ойн медаль хийлгэж, дурсамжийн ном хэвлүүлэн, бөх барилдуулахаар зэхжээ

Нийслэлийн ИТХ-ын төлөөлөгчийн урамшуулал 2014 онд 80 сая, харин энэ онд 60 сая төгрөг. Харин зарцуулалтын тайлан олдохгүй байна

Нийслэлийн ИТХ-ын төлөөлөгч тойрогт ажиллах зардал авч болно гэсэн хууль, дүрэм, журмын заалт байхгүй

“Тойргийн мөнгө”-ийг гадаадын тойрон аялалд хүртэл зарцуулж байна

Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдорж: Шилэн дансаар албан тушаалтнуудыг мэдэртэл нь, халуу оргитол нь шахах хэрэгтэй, иргэд мохож болохгүй!

Хөгжлийн банк 5 орлогч захиралтай үйл ажиллагаа явуулж, ТУЗ-ийн гишүүдээ 50,9 сая төгрөгийн сургалтад хамруулжээ

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын “жижиг мөнгөн сан” гэж юу вэ?

Нийслэл Улаанбаатар хот Москва, Сөүл ба Тайпэйд төлөөлөгчийн газартай, тэдгээрт 2015 оны эхний гурван улирлын байдлаар хагас тэрбум төгрөг зарцуулаад байна

Хотын Татварын тухай хуулийг хэрэгжүүлэхэд 300 сая төгрөг зарцуулна

Нийслэлийн засаг дарга төрийн бус байгууллагуудаар 202,7 сая төгрөгийн ажил үйлчилгээ эрхлүүлэхээр шийдвэрлэжээ

Ерөнхийлөгчийн санаачилсан Шилэн дансны тухай хуулийг Ерөнхийлөгчийн тамгын газар болон дэргэдэх байгууллагууд хэрхэн хэрэгжүүлж байна вэ?

Налайх дүүргийн Засаг даргын нөөц сангийн 2015 оны эрх зарлага (Эхний гурван улирлын байдлаар)

УИХ-ын зарим гишүүдийн тойрогт ажиллах зардал 100 саяас давжээ

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг дарга өөрийн орлогчид 15 сая төгрөгийн тусламж олгох захирамж гаргажээ

СХД-ийн Засаг даргын 20 хүнд 110 сая төгрөгийн буцалтгүй тусламж үзүүлэх захирамж

СХД-ийн ИТХ-ын төлөөлөгч Засаг даргаасаа буцалтгүй тусламж хүсч 7 сая төгрөг авчээ

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас зарим ажиллагсдын орон байр, нийгмийн асуудал шийдвэрлэхээр 8, 9 дүгээр сард олгосон хөнгөлөлт, тусламжууд

Сонгинохайрхан дүүргийн ИТХ-д суудалтай намд дэмжлэг болгож МАН-ын хороонд 5,125,000 төгрөг олгожээ

Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 9 дүгээр сарын гүйлгээ. Буцалтгүй тусламж 20 сая, телевизийн нэвтрүүлэг 5 сая, амралтын газар тохижуулахад 24 сая төгрөг зарцуулжээ

Сонгинохайрхан дүүргийн ИТХ-ын төлөөлөгчдөд 145 сая төгрөгийн урамшуулал олгожээ

Баянзүрх дүүрэг Ойн медаль, ном хэвлүүлэхэд 142 сая төгрөг зарцуулжээ

Улаанбаатар хот Москва, Сөүл дэх төлөөлөгчийн газрын байрны түрээс болон төлөөлөгчийн цалинд сар бүр 24 сая төгрөг зарцуулдаг

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын “Шилэн данс”-ны мэдээлэл хангалтгүй, VII ,VIII сарын гүйлгээний мэдээллийг оруулаагүй байна

Дундговь аймгийн 2016 оны төсвийн орлого, зарлагын хяналтын хуудас

Жолоочийн хариуцлагын даатгал ТББ-аар дамждаг нь ямар учиртай вэ?

Мексикт “Тогтвортой суралцагч хотуудыг бий болгох нь” сэдэвт чуулганд Улаанбаатарын төлөөлөгч оролцоно, томилолтын зардал 7,8 сая төгрөг+1,9 мянган ам.доллар

УИХ-ын гишүүд тойрогт ажиллах зардлаа ТББ-ын нэр дээр гаргаж авдаг нь ямар учиртай вэ?

Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар Шилэн дансны тухай хуулийн 6.1.2-ын төсвийн гүйцэтгэлийг сар бүрийн 8-ны дотор мэдээлэх заалтыг биелүүлэхгүй байна

Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар Шилэн дансны мэдээллээ дутуу оруулжээ

Орхон аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгч улирал бүр 600 000 төгрөгийн урамшуулал авдаг

СХД-ийн 2016 оны төсвийн төсөл, 2017-2018 оны төсвийн төсөөлөл

Дорноговь аймгийн багийн дарга, хэсгийн төлөөлөгчийн хэрэгцээнд 25 унаа авчээ, 42,5 сая төгрөгөөс авсныг үзэхэд мотоцикль бололтой

2015 оны 8 р сард Дархан-Уул аймгийн ИТХ-д суудалтай намын дэмжлэг болгож МАН-д 10 сая төгрөг олгожээ

Булган аймгийн ИТХ 2015 оны 5 р сард “Таван богд”-оос 162 сая төгрөгөөр автомашин авчээ, харин ямар зориулалтаар хэдэн машин авсан тухай мэдээлэл хавсралтад оруулаагүй байна

Сэлэнгэ аймгийн МАН-ын хороо ИТХ-д суудалтай намын дэмжлэгт 2015 онд 2 удаа, нийт 35 сая төгрөг авчээ

Өмнөговь аймгийн Ардчилсан намд ИТХ-д суудалтай намын дэмжлэг болгож 2015 оны 2 р сард 5,2 сая төгрөг олгожээ

2015 оны 4 р сард Өвөрхангай аймгийн ИТХ-д суудалтай намын дэмжлэг болгож Ардчилсан нам 8 сая төгрөг авчээ

Монголын Хөрөнгийн бирж Лондонгийн биржид төлбөр төлсөөр…

Аймгуудын Засаг даргын Тамгын газрын “Шилэн данс”-ны холбоосууд

“Давхар дээлтэй” НИТХ-ынхан сард 5 сая төгрөгөөр иргэдийг төлөөлж байна

БЗД-ийн ИТХ-д суудалтай гурван намд 2015 оны 2 р сард 20.5 сая төгрөг олгожээ

Баянзүрх дүүргийн Татварын алба 2013 онд шагнал урамшуулал, нийгмийн асуудал шийдвэрлэхэд 1,1 тэрбум төгрөг зарцуулжээ

Шилэн дансны тухай хуулийг хэрэгжүүлээгүй байгууллагын удирдлагуудад арга хэмжээ авна

Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын 8 дугаар сарын гүйлгээний жагсаалт

Төрийн банк түрээсийн төлбөрт хэдэн төгрөг зарцуулж байна вэ?

“Монголын төмөр зам” ХК-ийн 2015 онд худалдан авах ажлын жагсаалт

Даншиг наадмыг зохион байгуулахад ажилласан хүмүүст 86 сая төгрөгийн урамшуулал олгосон бололтой

Нийслэлийн Татварын газрын иргэдэд үйлчлэх танхимыг 431,6 сая төгрөгөөр тохижуулах шийдвэр гаргажээ

Улаанбаатар хот 125 сая төгрөгийн сурталчилгааны гэрээ байгуулжээ

Нийслэлийн орон сууцны корпорацийн захирал 900 мянган төгрөгийн цалинтай ажиллана

Нийтийн тээврийн 20 автобус 5,3 тэрбумаар авна

Хан-Уул дүүргийн 2015 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөнд хийсэн тодотгол

Сүхбаатар дүүргийн 50 жилийн ойн арга хэмжээний зардал 350 сая төгрөг

Нийслэлийн ЗДТГ-ын 5 саяас дээш дүнтэй гүйлгээний жагсаалт (2015.04 сар)

Нийслэлийн ЗДТГ-ын 2015.IV сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Чингэлтэй дүүргийн 2015 оны Худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөө

Баянзүрх дүүргийн ЗДТГ-ын 2015 оны 5 саяас дээш дүнтэй гүйлгээний I улирлын жагсаалт

Сонгинохайрхан дүүргийн Төрийн сангийн 2015 оны III сарын гүйцэтгэлийн мэдээ

Сонгинохайрхан дүүргийн ЗДТГ-ын 5 саяас дээш дүнтэй гүйлгээний 2015 оны I улирлын жагсаалт

Сонгинохайрхан дүүргийн 2015 онд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний төлөвлөгөө

Захирамж: Гадаад томилолтод 9,9 сая төгрөг зарцуулах тухай

СБД-ийн ИТХ-ын 2015 оны төсвийн зарлагын төлөвлөгөө

Нийслэлийн ЗДТГ-ын 5 саяас дээш дүнтэй гүйлгээний жагсаалт (2015 оны I-III сар)

Нийслэлийн 2015 оны төсвийн тодотгол

Сүхбаатар дүүргийн 2015 оны төсвийн эхний тодотгол

Чингэлтэй дүүргийн ИТХ-ын 2015 оны төсөв батлах тухай хуралдааны тэмдэглэл

Баянзүрх дүүргийн ИТХ-д суудалтай намд дэмжлэг үзүүлэх тухай захирамж

Баянзүрх дүүргийн Гачуурт тосгоны 2015 оны төсөв

Баянзүрх дүүргийн Ахмадын хорооны 2015 оны төсөв

Баянзүрх дүүргийн Хүүхэд, гэр бүл, хөгжлийн төвийн 2015 оны төсөв

Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын нөөц хөрөнгийн 2015 оны төсөв

Баянзүрх дүүргийн Дүүрэг, хөгжлийн төвийн 2015 оны төсөв

Баянзүрх дүүргийн Татварын хэлтсийн 2015 оны төсөв

Баянзүрх дүүргийн дотоод аудитын 2015 оны төсөв

Баянзүрх дүүргийн Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төвийн 2015 оны төсөв

Баянзүрх дүүргийн Хот тохижуулах 2015 оны төсөв

Баянзүрх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны 2015 оны төсөв

Баянзүрх дүүргийн Хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын төвийн 2015 оны төсөв

Баянзүрх дүүргийн ИТХ-ын 2015 оны төсөв

Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2015 оны төсөв

Сүхбаатар дүүргийн ИТХ-ын төлөөлөгчдийн Япон улсад айлчлах зардалд 39 сая төгрөгийг зарцуулжээ

СБД-ийн 2014 оны жилийн эцсийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд хийсэн аудитын тайлан

Нийслэлийн аудитын газраас өгсөн албан даалгавар, түүний хариу

Сүхбаатар дүүргийн ИТХ-ын ажлын албаныхны БНСУ-д ажилласан зардал 9,9 сая төгрөг

Өмнөговь аймгийн ИТХ-ын тогтоол. 2015 оны төсвийн тодотгол. 2015.02.13.

Сүхбаатар дүүргийн ИТХ-ын 35 төлөөлөгчдийн 2015 оны 1-р улирлын урамшуулалд нийт 175 сая төгрөгийг шагнал урамшуулал, нэг удаагийн тэтгэмжийн зардлаас олгожээ

Нийслэлийн 2015 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төсөл — Password protected

Чингэлтэй дүүргийн 2014 оны төсвийн тодотгол (2)

Чингэлтэй дүүргийн ИТХ-ын 2014 оны төсөвт тодотгол хийсэн хурлын тэмдэглэл

СХД-ийн 2014 оны төсвийн тодотгосон төлөвлөгөөг батлах тухай

Сүхбаатар дүүргийн 2014 оны төсвийн тодотгол

Сүхбаатар дүүргийн ИТХ-ын 2014 оны төсөвт тодотгол хийсэн тогтоол

Нийслэлийн 2014 оны төсвийн тодотгол

Өмнөговь аймгийн ИТХ-ын тогтоол. 2015 оны төсвийн тодотгол. 2014.12.22

ХУД-ийн эдийн засаг, нийгмийг 2014 онд хөгжүүлэх зорилтын хэрэгжилт, 2015 оны зорилтын тухай

Сүхбаатар дүүргийн 2015 оны төсөв батлах тухай ИТХ-ын тогтоол

Баянгол дүүргийн 2015 оны төсөв батлах тухай ИТХ-ын тогтоол

Хан-Уул дүүргийн 2015 оны төсвийн төсөл, хавсралтууд

Баянгол дүүргийн 2014 оны төсвийн төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах ИТХ-ын тогтоол

Баянзүрх дүүргийн 2015 оны төсөв батлах тухай ИТХ-ын А/29 тогтоол

Чингэлтэй дүүргийн 2014 оны төсвийн тодотгол (1)

СХД-ийн эдийн засаг, нийгмийн 2014 оны зорилтын биелэлтийг үнэлэх, эдийн засаг, нийгмийн 2015 оны зорилтыг батлах тухай

СХД-ийн 2015 оны төсөв батлах тухай

Хөвсгөл аймгийн ИТХ-ын хуралдааны дэлгэрэнгүй тэмдэглэл. 2012.12.04-06.

СХД-ийн ЗДТГ-ын 2015-2017 оны төсвийн дунд хугацааны төлөвлөгөөний төсөл

Нийслэлийн 2015 оны төсөв батлах тухай НИТХ-ын тогтоол

Өмнөговь аймгийн ИТХ-ын хуралдааны дэлгэрэнгүй тэмдэглэл. 2014.12.03.

Өвөрхангай аймгийн ИТХ-ын хуралдааны дэлгэрэнгүй тэмдэглэл. 2014.12.03.

Өмнөговь. 2015 оны орон нутгийн төсөв батлах тухай ИТХ-ын тогтоол (Батлагдсан төсөв)

Өмнөговь аймгийн 2015 оны төсвийн төсөл. 2014.12.03.

2014 оны 1-р улиралд Сүхбаатар дүүргийн ИТХ-ын 35 төлөөлөгчид нийт 175 сая төгрөгийг шагнал, урамшууллын зардлаас гаргав

Сүхбаатар дүүргийн ИТХ-ын төлөөлөгчдийн урамшууллын хэмжээг 2014 оны 1-р улирлаас 5 сая төгрөгөөр тогтоов

2013 онд Сүхбаатар дүүргийн ИТХ-ын төлөөлөгч тус бүрт улиралд 3 сая төгрөгийн урамшуулал олгодог байв

ХУД-ийн эдийн засаг, нийгмийг 2013-2016 онд хэрэгжүүлэх Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, 2013 оны зорилт батлах тухай

ТӨСВИЙН АЖИГЛАЛТ сайтын тухай

 
%d bloggers like this: