ТӨСВИЙН ил тод БАЙДАЛ

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээний мэдээллийн сан

 • —————————————

 • 2010-2015

 • 2015-2016

 • 2012-2013

 • 2009-2011

 • 2013-2014

 • 2011-2013

 • 2011-2013

 • 2012-2013

 • 2010-2011

 • 2010

 • 2010

“Орон нутгийн төсвийн мэдээллийн ил тод байдлын индекс”

Нээлттэй  Нийгэм Форумаас аймаг, нийслэл болон дүүргүүдийн төсвийн мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдлыг төсвийн баримт бичиг ба үйл явцад тулгуурлан гурван удаа судалж үнэлгээ гаргасан тайланг үзнэ үү.

Орон нутгийн төсвийн ил тод байдлын индекс судалгаа (2011, 2013, 2016) – Tusuvindex2011

Орон нутгийн төсвийн ил тод байдлын индекс судалгаа (2011, 2013, 2016) – Tusuvindex2013

Орон нутгийн төсвийн ил тод байдлын индекс судалгаа (2011, 2013, 2016) – Tusuvindex2016

 

 

 
<span>%d</span> bloggers like this: