ТӨСВИЙН ил тод БАЙДАЛ

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээний мэдээллийн сан

 • —————————————

 • 2010-2015

 • 2015-2016

 • 2012-2013

 • 2009-2011

 • 2013-2014

 • 2011-2013

 • 2011-2013

 • 2012-2013

 • 2010-2011

 • 2010

 • 2010

ИРГЭДИЙН ТӨСӨВ

Төсвийн мэдээллийг нийслэлийн иргэд, оршин суугчдад энгийн ойлгомжтой хэлбэрээр танилцуулах замаар хяналт оролцоог бий болгох зорилгоор Иргэдийн төсвийг 2019 ба 2020 онд хоёр удаа бэлтгэн гаргаж цаасан болон цахим хэлбэрээр танилцуулаад байна. Эдгээрт тухайн жилийн төсвийн тоон мэдээллийг задалж инфографик хэлбэрт оруулсан нь иргэд, орон нутгийн төсвөөс нийгмийн хамгаалал, халамжийн үйлчилгээ, сургууль боловсрол, эрүүл мэнд, нийтийн тээвэр, хот тохижилт зэрэгт хичнээн төсвийг зарцуулж, хөрөнгө оруулж байгааг сайн харуулж чадсан нь сайшаалтай. Гэхдээ энэ бүхэн зөвхөн батлагдсан төсвийн тоон үзүүлэлтэд тулгуурлаж хийгдсэн, төсвийн тодотгол ба гүйцэтгэлийг хамарч шинэчлэгдээгүй учраас иргэд, олон нийтийн зүгээс төсвийн алдаатай бодлого, буруу төлөвлөлт, үрэлгэн зарцуулалтын талаар мэдэж авахад ач холбогдол багатай юм.  

Иргэдийн төсөв – 2018. Монгол Улсын батлагдсан төсөв

Иргэдийн төсөв – 2019. Монгол Улсын нэгдсэн төсөв

Иргэдийн төсөв – 2019. Нийслэлийн иргэнд зориулсан эмхэтгэл

Иргэдийн төсөв – 2020. Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн төсөл

Нийслэлийн иргэдийн төсөв – 2020

 
%d bloggers like this: